การประชุมคณะกรรมการสำนักงานการพนันอย่างใด เพื่อพิจารณาการอนุญาตให้เว็บไซต์ 460bet com ได้รับเครดิตฟรีที่อ้างและถูกต้อง

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานการพนันเพื่อพิจารณาการอนุญาตให้เว็บไซต์ 460bet.com ได้รับเครดิตฟรี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์สล็อต2565 เวลา 10:00 น. – 12:00 น. ณ ห้องประชุมหลักสำนักงานการพนัน ได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการอนุญาตให้เว็บไซต์ 460bet.com ได้รับเครดิตฟรี โดยมีสมาชิกกรรมการ 4 ท่านเข้าร่วมประชุมซึ่งประสงค์เพื่อพิจารณาและตอบกลับคำร้องขอให้เว็บไซต์ดังกล่าวได้รับการอนุญาตในด้านเครดิตฟรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคำร้องขอของเว็บไซต์ 460bet.com อย่างถี่ถ้วน และสมาชิกกรรมการได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับคำขอตามความเหมาะสม

หลังจากพิจารณาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการมีความเห็นว่าเว็บไซต์ 460bet.com มีความเป็นมีมาตรฐานและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้รับรองจากฝ่ายบริการการเงินของประเทศ จึงได้ตกลงให้เว็บไซต์ดังกล่าวได้รับเครดิตฟรีตามที่ขอ

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการขอเรียนเชิญเว็บไซต์ 460bet.com ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในผลการประชุม และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการต่อไป

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในวันนี้ และหวังว่าการพิจารณาของเราจะเป็นประโยชน์แก่สังคมและให้ประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อท่านทุกท่าน

จึงทำสำเนาข้อความนี้ไว้เพื่อโปรดทราบและถือเอาเป็นที่ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
คณะกรรมการสำนักงานการพนัน

(ลงนาม)